اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار 

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران: کارنامة علمی استاد ایرج افشار

 

اعضای شورای سیاستگذاری:

-دکتر حسینعلی قبادی (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر علیرضا ملایی توانی (معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر عبدالله قنبرلو (معاون مالی اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر محمود کریمی علوی (معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر مصطفی محقق داماد (بنیاد موقوفات افشار)

-دکتر غلامعلی حداد عادل (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

-آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای (بنیاد ایرانشناسی)

-دکتر اشرف بروجردی (کتابخانة ملی ایران)

-استاد سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی (دایره‌المعارف بزرگ اسلامی)

-دکتر رسول جعفریان (کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

-استاد اکبر ایرانی (نشر میراث مکتوب)

-دکتر یوسف محمدنژاد (رئیس پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر مریم شریف‌نسب (معاون پژوهشکدة زبان و ادبیات)

 

اعضای کمیتة علمی :

-دکتر حسینعلی قبادی (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطابعات فرهنگی)

-دکتر تقی پورنامداریان(استاد پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر ابوالقاسم رادفر(استاد پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر روح‌انگیز کراچی (استاد پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیئت علمی پژوهشکدة تاریخ)

-دکتر سیدرحیم ربانی‌زاده (عضو هیئت علمی پژوهشکدة تاریخ)

-دکتر میلاد عظیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تدوینگر مجموعه مقالاتت استاد ایرج افشار)

-دکتر محمد افشین وفایی (مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری محمود افشار)

-دکتر محمدرضا نصیری (دبیر فرهنگستان بان و ادب فارسی)

-دکتر رسول جعفریان (رئیس کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

-دکتر علی‌اصغر میرباقری (استاد دانشگاه اصفهان)

-دکتر محمدجعفر یاحقی (استاد دانشگاه فردوسی)

-دکتر محمود عابدی (استاد دانشگاه خوارزمی)

-دکتر مریم حسینی (دانشگاه الزهرا)

-دکتر مریم مشرف (دانشگاه شهید بهشتی)

-دکتر یوسف محمدنژاد (پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر علیرضا شعبانلو (پژوهشکدة زبان و ادبیات)

-دکتر سید علی آل داوود(دایره المعارف بزرگ اسلامی)


 

 

 

 back2019-08-25Voting is0 time