این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار 

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران: کارنامة علمی استاد ایرج افشار

 

اعضای شورای سیاستگذاری:

-دکتر حسینعلی قبادی (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر علیرضا ملایی توانی (معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر عبدالله قنبرلو (معاون مالی اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر محمود کریمی علوی (معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

-دکتر مصطفی محقق داماد (بنیاد موقوفات افشار)

-دکتر غلامعلی حداد عادل (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

-آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای (بنیاد ایرانشناسی)

-دکتر اشرف بروجردی (کتابخانه ملی ایران)

-استاد سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی (دایرةالمعارف بزرگ اسلامی)

-دکتر رسول جعفریان (کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)

-استاد اکبر ایرانی (رئیس بنیاد میراث مکتوب)

-دکتر یوسف محمدنژاد (رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر مریم شریف‌نسب (معاون پژوهشکده زبان و ادبیات)

 

اعضای کمیتة علمی :

-دکتر حسینعلی قبادی (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطابعات فرهنگی)

-دکتر تقی پورنامداریان(استاد پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر ابوالقاسم رادفر(استاد پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر روح‌انگیز کراچی (استاد پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ)

-دکتر سیدرحیم ربانی‌زاده (عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ)

-دکتر میلاد عظیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تدوینگر مجموعه مقالاتت استاد ایرج افشار)

-دکتر محمد افشین وفایی (مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری محمود افشار)

-دکتر محمدرضا نصیری (دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

-دکتر رسول جعفریان (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)

-دکتر علی‌اصغر میرباقری (استاد دانشگاه اصفهان)

-دکتر محمدجعفر یاحقی (استاد دانشگاه فردوسی)

-دکتر محمود عابدی (استاد دانشگاه خوارزمی)

-دکتر مریم حسینی (استاد دانشگاه الزهرا)

-دکتر مریم مشرف (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

-دکتر یوسف محمدنژاد (رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر علیرضا شعبانلو (استاد پژوهشکده زبان و ادبیات)

-دکتر سید علی آل داوود(پژوهشگر دایر
ة المعارف بزرگ اسلامی)


 

 back2019-08-25Voting is0 time