این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت دریافت چکیده مقاله
بنابر نظر شورای سیاستگذاری همایش ،مهلت دریافت چکیده مقالات تا دهم آبان ماه 1398 تمدید شد.

بنابر نظر شورای سیاستگذاری همایش ،مهلت دریافت چکیده مقالات تا دهم ابان ماه 1398 تمدید شد.


back2019-10-13Voting is0 time